Modalni glagoli u engleskom jeziku - Detaljno objašnjenje

Kroz upotrebu modalnih glagola u engleskom jeziku, naša sposobnost da vodimo prirodne i tečne razgovore dobija pojačanje. Ovi glagoli omogućavaju da naše reči postanu fluidnije, pružajući nam alate za precizno izražavanje u konverzaciji. Uz njihovu pomoć, naše pričanje postaje izražajnije, omogućavajući nam da sa lakoćom prenesemo svoje ideje i želje. Sposobnost da koristimo modalne glagole dovodi do veće fluentnosti u jeziku, čineći naše razgovore prirodnijim i raznovrsnijim. Ovaj ključni element engleskog jezika omogućava nam da se izrazimo suptilno i sa jasnoćom, dodajući dubinu našim konverzacijama.

Šta su modalni glagoli i kada ih koristimo?

Modalni glagoli su posebna vrsta glagola koja se koristi za izražavanje različitih nijansi značenja u engleskom jeziku. Ovi glagoli ne postoje u svim vremenima, već se koriste uz infinitiv drugog glagola da bi izrazili različite ideje kao što su mogućnost, obaveza, dozvola, želja, preporuke ili sugestije.

Koristimo ih kada želimo izraziti:

 1. Mogućnost: Recimo, „can“ ili „could“ se koriste da bi izrazili fizičku ili mentalnu sposobnost da se nešto uradi. Na primer, „She can speak Spanish fluently“ (Ona može tečno da govori španski).
 2. Obavezu ili potrebu: Glagoli kao što su „must“ ili „have to“ izražavaju nužnost ili obavezu. Na primer, „You must finish your homework“ (Moraš završiti domaći zadatak).
 3. Dozvolu: Glagoli poput „may“ ili „might“ se koriste da bi izrazili dozvolu ili mogućnost nečega. Na primer, „You may leave the room“ (Možeš izaći iz sobe).
 4. Želju: „Would like“ se često koristi za izražavanje želje ili volje. Na primer, „I would like a cup of tea“ (Voleo bih šolju čaja).
 5. Savete ili sugestije: Glagoli poput „should“ se koriste za davanje saveta ili sugestija. Na primer, „You should visit that museum“ (Treba da posetiš taj muzej).

 

Ovi glagoli su ključni za precizno izražavanje naših namera, želja ili obaveza u engleskom jeziku.

Koji su to modalni glagoli u engleskom jeziku?

 1. Can – Koristi se za izražavanje sposobnosti ili dozvole. Na primer: „I can swim“ (Mogu da plivam).
 2. Could – Obično označava prošlu mogućnost ili ljubaznu molbu. Na primer: „Could you help me?“ (Da li biste mogli da mi pomognete?)
 3. May – Koristi se za izražavanje dozvole ili mogućnosti. Na primer: „You may leave the room“ (Možete izaći iz sobe).
 4. Might – Označava manju verovatnoću ili neizvesnost. Na primer: „He might come later“ (Možda će doći kasnije).
 5. Will – Koristi se za izražavanje budućnosti ili sigurnosti. Na primer: „She will be here soon“ (Ona će uskoro biti ovde).
 6. Would – Često se koristi za izražavanje prošlih navika ili ljubaznih molbi. Na primer: „He would always go for a run in the morning“ (On je uvek išao na trčanje ujutru).
 7. Shall – Obično se koristi za pitanja o budućnosti ili kao ponuda. Na primer: „Shall we go?“ (Da li da idemo?)
 8. Should – Koristi se za savete, sugestije ili obaveze. Na primer: „You should study more“ (Trebalo bi da više učiš).
 9. Must – Označava obavezu ili neophodnost. Na primer: „I must finish this report“ (Moraću da završim ovaj izveštaj).
 10. Ought to – Sličan „should-u“, koristi se za davanje saveta ili sugestija. Na primer: „You ought to eat healthier“ (Trebalo bi da se hraniš zdravije).
 11. Need to – Koristi se za izražavanje neophodnosti ili obaveze. Na primer: „I need to call my parents“ (Treba da pozovem roditelje).
 12. Have to – Izražava obavezu ili potrebu. Na primer: „We have to finish this project“ (Moramo završiti ovaj projekat).

 

Svaki od ovih modalnih glagola donosi specifično značenje i koristi se u određenim kontekstima kako bi se precizno izrazile različite ideje, obaveze ili želje.

18 1

Pravila prilikom upotrebe modalnih glagola

Bez promene oblika po licima, bez dodavanja ‘s’ za prezent: Modalni glagoli zadržavaju isti oblik bez obzira na osobu (npr. „I can,“ „she can“).

Pitanja se formiraju pomeranjem modalnog glagola: Kada se prave pitanja, modalni glagol se pomera na početak rečenice. Na primer, iz „He can swim“ pravimo pitanje „Can he swim?“

Negacija se postiže dodavanjem „not“: Da se izrazi negacija, koristimo „not“ s modalnim glagolom. Na primer, „I can’t swim“ (Ne mogu da plivam).

Glagol u infinitivu prati modalni glagol, bez upotrebe „to“: Nakon modalnog glagola ide osnovni oblik glagola, a ne „to“ plus glagol. Na primer, „She should study“ (Ona bi trebalo da uči).

Modalni glagoli se obično ne koriste za izražavanje prošlih i budućih vremena: Većina modalnih glagola se koristi za sadašnjost ili opšte situacije, a ne za precizno izražavanje prošlosti ili budućnosti.

Modalni glagoli ne grade vremenske oblike: Za razliku od ostalih glagola koji grade prošla, sadašnja ili buduća vremena, modalni glagoli ne grade specifična vremena. Oni se koriste za izražavanje nijansi značenja ili stavova u sadašnjosti bez stvaranja vremenskih formi.

Modalni glagol MUST / MUSTN’T

Značenje i Upotreba:

 • Must se koristi za izražavanje obaveze, neophodnosti ili jako snažnog saveta.
 • Mustn’t označava zabranu ili nešto što nije dozvoljeno.

 

Primeri:

Obaveza: „She must finish the project by Friday.“ (Ona mora završiti projekat do petka.)

Snažan savet: „You must see that movie, it’s fantastic!“ (Moraš pogledati taj film, fantastičan je!)

Zabrana: „You mustn’t smoke in this area.“ (Nije dozvoljeno pušiti na ovom mestu.)

Kondicionalni oblik: „If he wants to succeed, he must study harder.“ (Ako želi da uspe, mora više da uči.)

Pasivni oblik: „Mistakes must not be made.“ (Greške ne smeju biti napravljene.)

 

Modalni glagol MUST i MUSTN’T su snažni u izražavanju obaveza, zabrana ili snažnih saveta, a njihova upotreba može biti važna u različitim kontekstima, od svakodnevnih situacija do poslovnih okruženja.

18 2

Modalni glagol MUST HAVE TO / MUSTN’T HAVE TO

Značenje i Upotreba:

 • Must have to izražava obavezu ili neophodnost, slično kao i „must“.
 • Mustn’t have to označava situaciju u kojoj nešto nije obavezno ili potrebno.

 

Primeri:

Obaveza: „He must have to submit the assignment by tomorrow.“ (On mora predati zadatak do sutra.)

Nužnost: „We must have to bring our passports for the international trip.“ (Moramo poneti pasoše za međunarodno putovanje.)

Neobavezno: „You mustn’t have to wear a tie to the casual meeting.“ (Nije obavezno nositi kravatu na opuštenom sastanku.)

Kondicionalni oblik: „If she wants to join us, she must have to confirm by Friday.“ (Ako želi da nam se pridruži, mora potvrditi do petka.)

Pasivni glagol: „Errors mustn’t have to be overlooked.“ (Greške ne bi trebalo ignorisati.)

 

Ovi primeri ilustruju raznolike situacije u kojima se koriste MUST HAVE TO i MUSTN’T HAVE TO, dodajući nijanse obaveza i neobavezivanja u različitim kontekstima.

18 3

Modalni glagol CAN / CAN’T

Značenje i Upotreba:

 • Can se koristi za izražavanje sposobnosti, dozvole ili mogućnosti.
 • Can’t označava nesposobnost, zabranu ili nemogućnost.

 

Primeri:

Sposobnost: „She can play the piano very well.“ (Ona ume odlično svirati klavir.)

Dozvola: „You can go out after finishing your homework.“ (Možeš izaći nakon što završiš domaći zadatak.)

Nesposobnost: „I can’t swim, unfortunately.“ (Nažalost, ne umem plivati.)

Mogućnost: „If you study hard, you can achieve your goals.“ (Ako se trudiš, možeš postići svoje ciljeve.)

Kondicionalni oblik: „If he practices more, he can become a skilled guitarist.“ (Ako vežba više, može postati vešt gitarista.)

Pasivni glagol: „The problem can’t be ignored any longer.“ (Problem se više ne može ignorisati.)

 

Modalni glagoli CAN i CAN’T pružaju izraze za sposobnosti, dozvole i nemogućnosti, često se koristeći u kontekstu ličnih veština, dozvola ili procene mogućnosti.

(BE) ABLE TO

Značenje i Upotreba:

Able to se koristi za izražavanje sposobnosti ili mogućnosti.

Ukoliko se koristi sa glagolom „be“ (to be able to), označava sposobnost ili mogućnost da se nešto uradi.

 

Primeri:

Sposobnost: „She is able to speak five languages fluently.“ (Ona ume tečno govoriti pet jezika.)

Mogućnost: „I was able to finish the project on time.“ (Bio sam u mogućnosti da završim projekat na vreme.)

Prošlost i sadašnjost: „Despite the challenges, they were able to overcome the difficulties.“ (Uprkos izazovima, uspeli su da prevaziđu teškoće.)

Kondicionalni oblik: „If you focus, you will be able to solve the problem.“ (Ako se usredsrediš, bićeš sposoban da rešiš problem.)

Pasivni glagol: „The issue was able to be resolved with cooperation.“ (Problem je mogao biti rešen uz saradnju.)

 

Able to predstavlja koristan modalni izraz za izražavanje sposobnosti, mogućnosti ili postignuća u prošlosti i sadašnjosti, pružajući različite nijanse u komunikaciji.

18 4

Modalni glagol COULD / COULDN’T

Značenje i Upotreba:

 • Could se koristi za izražavanje prošle sposobnosti, dozvole ili mogućnosti.
 • Couldn’t označava nesposobnost, zabranu ili nemogućnost u prošlosti.

 

Primeri:

Prošla sposobnost: „When I was young, I could climb trees easily.“ (Kada sam bio mlađi, lako sam se penjao po drveću.)

Dozvola u prošlosti: „She could go out with her friends last night.“ (Mogla je izaći sa prijateljima sinoć.)

Nesposobnost u prošlosti: „He couldn’t swim when he was a child.“ (Nije mogao plivati kada je bio dete.)

Prošla mogućnost: „They could have won the game if they had played better.“ (Mogli su da pobede utakmicu da su bolje igrali.)

Kondicionalni oblik: „If he tried harder, he could have passed the exam.“ (Da se više potrudio, mogao je da položi ispit.)

Pasivni glagol: „The problem couldn’t be solved despite multiple attempts.“ (Problem nije mogao biti rešen uprkos više pokušaja.)

 

Modalni glagol COULD / COULDN’T se često koristi za izražavanje prošlih sposobnosti, dozvola ili nemogućnosti, donoseći kontekstualnu prošlost u različite situacije.

Modalni glagol COULD HAVE / COULD HAVE NOT

Značenje i Upotreba:

 • Could have se koristi za izražavanje prošle mogućnosti ili radnje koja je bila potencijalna u prošlosti, ali se nije desila.
 • Couldn’t have označava nemogućnost ili sumnju u prošlosti, ukazujući na to da nešto nije moglo biti moguće.

 

Primeri:

Prošla mogućnost: „He could have won the race if he had trained more.“ (Mogao je da pobedi trku da je više trenirao.)

Propuštena prilika: „We could have gone on vacation, but we decided not to.“ (Mogli smo otputovati na odmor, ali smo odlučili da ne idemo.)

Nemogućnost u prošlosti: „They couldn’t have finished the project on time without additional help.“ (Nisu mogli završiti projekat na vreme bez dodatne pomoći.)

Sumnja u prošlosti: „He couldn’t have seen her yesterday because he was out of town.“ (Nije mogao videti nju juče, jer je bio van grada.)

Kondicionalni oblik: „If they had left earlier, they could have caught the train.“ (Da su krenuli ranije, mogli su uhvatiti voz.)

Pasivni glagol: „The issue couldn’t have been resolved without collective effort.“ (Problem nije mogao biti rešen bez zajedničkog napora.)

 

Modalni glagol COULD HAVE / COULDN’T HAVE naglašava prošle mogućnosti ili nemogućnosti, koristeći kontekst prošlosti kako bi se izrazile različite situacije koje su se mogle ili se nisu mogle desiti.

CAN ili COULD ili COULD HAVE

CAN

Značenje: Koristi se za izražavanje trenutne sposobnosti, dozvole ili mogućnosti u sadašnjosti.

Primer: „She can speak Spanish fluently.“

 
COULD

Značenje: Obično se koristi za izražavanje prošle sposobnosti, dozvole ili mogućnosti, ali takođe može da se koristi za izražavanje sadašnje manje formalne mogućnosti.

Primer: „He could lift heavy weights when he was younger.“ / „Could you pass me the salt, please?“

 
COULD HAVE

Značenje: Izražava propuštenu ili neiskorišćenu mogućnost u prošlosti, sugeriše da je nešto bilo moguće, ali se nije desilo.

Primer: „He could have won the race if he had trained harder.“

 

CAN“ se koristi za trenutnu sposobnost ili dozvolu u sadašnjosti, „COULD“ često za prošle sposobnosti ili manje formalne mogućnosti u sadašnjosti, dok „COULD HAVE“ ukazuje na neiskorišćenu mogućnost u prošlosti. Sve tri imaju nijanse koje se odnose na vreme i kontekst u kojem se koriste.

18 5

Modalni glagol WILL / WON’T

Značenje i Upotreba:

 • Will se koristi za izražavanje budućnosti, odluka ili predviđanja.
 • Won’t označava negiranje budućnosti ili odbijanje.

 

Primeri:

Budućnost: „She will visit her grandparents next week.“ (Posetiće svoje bake i deku sledeće nedelje.)

Odluka: „I will help you with your project.“ (Pomoći ću ti oko tvog projekta.)

Predviđanje: „I think it will rain later today.“ (Mislim da će kasnije danas padati kiša.)

Negiranje budućnosti: „He won’t attend the meeting tomorrow due to prior commitments.“ (On neće prisustvovati sastanku sutra zbog prethodnih obaveza.)

Kondicionalni oblik: „If you ask nicely, she will help you.“ (Ako lepo zatražiš, ona će ti pomoći.)

Pasivni glagol: „The issue won’t be resolved without proper discussion.“ (Problem neće biti rešen bez adekvatne diskusije.)

 

Modalni glagol WILL / WON’T se često koristi za izražavanje budućnosti, odluka ili predviđanja, donoseći nijanse sigurnosti ili negiranja u različite situacije koje se tiču vremena koje dolazi.

Modalni glagol WOULD / WOULDN’T

Značenje i Upotreba:

 • Would se često koristi za izražavanje prošlih navika, želja, politenessa ili kondicionalnih situacija.
 • Wouldn’t označava negaciju ili odbijanje u prošlosti ili u kondicionalnom obliku.

 

Primeri:

Prošle navike: „He would always bring flowers on her birthday.“ (On je uvek donosio cveće za njen rođendan.)

Želja: „I would love to visit Japan someday.“ (Voleo bih jednog dana posetiti Japan.)

Politečnost: „Would you please pass me the salt?“ (Da li biste mogli da mi prosledite so, molim vas?)

Kondicionalni oblik: „If I won the lottery, I would travel the world.“ (Kada bih osvojio na lutriji, putovao bih svetom.)

Negiranje prošlosti: „She wouldn’t eat vegetables when she was younger.“ (Nije jela povrće kad je bila mlađa.)

Negiranje u kondicionalnom obliku: „I wouldn’t go there if I were you.“ (Ne bih išao tamo da sam na tvom mestu.)

 

Modalni glagol WOULD / WOULDN’T je koristan za izražavanje prošlih navika, želja ili u kondicionalnim situacijama, pružajući kontekstualnu prošlost ili nijanse ljubaznosti i odbijanja u različitim situacijama.

WILL ili WOULD?

WILL

Značenje: Koristi se za izražavanje budućnosti, odluka ili predviđanja.

Primer: „I will help you with your project.“

 
WOULD

Značenje: Često se koristi za izražavanje prošlih navika, želja, pristojnosti ili kondicionalnih situacija.

Primer: „He would always bring flowers on her birthday.“

 

Will“ se koristi za izražavanje budućnosti ili odluka u sadašnjosti, dok se „Would“ često koristi za prošle navike, želje ili kondicionalne situacije. Oba glagola imaju različite nijanse zavisno od vremena i konteksta u kojem se koriste.

18 6

Modalni glagol MAY / MAY NOT

Značenje i Upotreba:

 • May se koristi za izražavanje dozvole, mogućnosti ili neizvesnosti.
 • May not označava negaciju dozvole ili mogućnosti.

 

Primeri:

Dozvola: „You may take a break if you need one.“ (Možeš uzeti pauzu ako ti je potrebna.)

Mogućnost: „It may rain later, so take an umbrella.“ (Možda će kasnije padati kiša, zato ponesi kišobran.)

Neizvesnost: „He may arrive late, I’m not sure.“ (Možda će doći kasno, nisam siguran.)

Negiranje dozvole: „You may not leave the premises without permission.“ (Ne smete napustiti prostorije bez dozvole.)

Negiranje mogućnosti: „She may not have heard the news yet.“ (Možda još nije čula vesti.)

Kondicionalni oblik: „If you hurry, you may catch the train.“ (Ako požurite, možda stignete voz.)

Pasivni glagol: „The decision may not be made until next week.“ (Odluka možda neće biti doneta do sledeće nedelje.)

 

Modalni glagol MAY / MAY NOT pruža različite nijanse u izražavanju dozvole, mogućnosti ili neizvesnosti, koristeći kontekst kako bi se donela određena procena ili izjava o budućnosti ili trenutnoj situaciji.

Modalni glagol MIGHT / MIGHT NOT

Značenje i Upotreba:

 • Might se koristi za izražavanje manje verovatnih mogućnosti, neizvesnosti ili slabijih predviđanja.
 • Might not označava negaciju manje verovatne mogućnosti ili neizvesnosti.

 

Primeri:

Manje verovatna mogućnost: „He might arrive early if traffic is light.“ (Možda će stići rano ako je malo saobraćaja.)

Slabija predviđanja: „It might snow tomorrow, but it’s unlikely.“ (Možda će sutra padati sneg, ali je malo verovatno.)

Neizvesnost: „She might not come to the party tonight.“ (Možda neće doći na žurku večeras.)

Negiranje manje verovatne mogućnosti: „He might not have understood the instructions completely.“ (Možda nije potpuno razumeo instrukcije.)

Kondicionalni oblik: „If you study more, you might not struggle as much with the test.“ (Ako više učite, možda se nećete toliko mučiti sa testom.)

Pasivni glagol: „The issue might not have been addressed properly.“ (Problematika možda nije bila adekvatno rešena.)

 

Modalni glagol MIGHT / MIGHT NOT se koristi za izražavanje manje verovatnih mogućnosti ili neizvesnosti, pružajući nijansu sumnje ili slabije predviđanje u različitim situacijama.

MAY ili MIGHT?

MAY

Značenje: Koristi se za izražavanje dozvole, mogućnosti ili neizvesnosti.

Primer: „You may take a break if you need one.“

 
MIGHT

Značenje: Koristi se za izražavanje manje verovatnih mogućnosti, neizvesnosti ili slabijih predviđanja.

Primer: „He might arrive early if traffic is light.“

 

May“ se koristi za izražavanje dozvole, mogućnosti ili neizvesnosti, dok se „Might“ koristi za manje verovatne mogućnosti ili neizvesnost. Oba glagola se koriste za izražavanje nijansi mogućnosti i neizvesnosti, ali „Might“ obično sugeriše veći stepen neizvesnosti ili manje verovatne situacije.

18 7

Modalni glagol SHOULD / SHOULDN’T

Značenje i Upotreba:

 • Should se koristi za davanje saveta, sugestija, ili izražavanje očekivanja.
 • Shouldn’t označava negaciju saveta ili sugestija.

 

Primeri:

Savet: „You should eat more fruits and vegetables for a balanced diet.“ (Treba da jedete više voća i povrća za uravnoteženu ishranu.)

Sugestija: „She should talk to her manager about the issue.“ (Treba da razgovara sa svojim menadžerom o problemu.)

Očekivanje: „They should arrive by noon.“ (Treba da stignu do podneva.)

Negiranje saveta: „You shouldn’t skip breakfast, it’s important for your health.“ (Ne treba da preskačete doručak, važan je za zdravlje.)

Negiranje očekivanja: „He shouldn’t have trouble finding the place; it’s easy to locate.“ (Ne bi trebao imati problema sa pronalaskom mesta; lako je pronaći.)

 

Modalni glagol SHOULD / SHOULDN’T se često koristi za pružanje saveta, sugestija ili izražavanje očekivanja, donoseći nijansu preporuke ili negacije u odnosu na određene situacije ili postupke.

Modalni glagol SHALL / SHALL NOT

Značenje i Upotreba:

 • Shall se retko koristi u modernom engleskom jeziku, ali se može koristiti za izražavanje budućih planova, ponude ili formalnih zahteva.
 • Shall not označava negaciju ili zabranu u budućnosti.

 

Primeri:

Planovi: „We shall meet at 7 PM.“ (Sastajemo se u 19h.)

Ponuda: „Shall I open the window?“ (Da li da otvorim prozor?)

Formalni zahtev: „You shall not enter without permission.“ (Nemojte ulaziti bez dozvole.)

Negacija u budućnosti: „They shall not pass this gate after 8 PM.“ (Oni ne smeju proći ovu kapiju posle 20h.)

 

Modalni glagol SHALL / SHALL NOT ima ograničenu upotrebu i često se koristi u formalnim kontekstima ili u starijim formama engleskog jezika za izražavanje budućnosti ili formalnih zahteva. U savremenom jeziku, ređe se koristi u svakodnevnom govoru.

18 8

Modalni glagol NEEDN’T

Značenje i Upotreba:

Needn’t se koristi za izražavanje nepotrebnosti ili nedostatka potrebe za nečim.

Ovaj modalni glagol je sličan „don’t need to“ i koristi se kada želimo reći da nešto nije potrebno.

 

Primeri:

„You needn’t worry about it; everything will be fine.“ (Ne morate da brinete oko toga; sve će biti u redu.)

„She needn’t finish it today; there’s no rush.“ (Ona ne mora da završi to danas; nema žurbe.)

„He needn’t have bothered to call; I already knew.“ (Nije morao da se trudi da zove; već sam znao.)

„They needn’t bring anything to the party; we have plenty of food.“ (Ne moraju ništa doneti na zabavu; imamo dovoljno hrane.)

 

Modalni glagol „needn’t“ se koristi kako bismo izrazili nepotrebnost ili nedostatak potrebe za određenom radnjom ili postupkom, često se koristi za izražavanje opuštenosti ili nedostatka pritiska u vezi s nečim.

NEEDN’T ili NOT NEED TO

Razlika između „needn’t“ i „not need to“ je suptilna, ali oboje se koriste kako bi se izrazila nepotrebnost ili nedostatak potrebe za nečim.

 
NEEDN’T

Značenje: Ovaj oblik je skraćenica od „need not“ i koristi se za izražavanje nepotrebnosti ili nedostatka potrebe u sadašnjem vremenu.

Primer: „You needn’t worry about it; everything will be fine.“

 

NOT NEED TO

Značenje: Koristi se za izražavanje nepotrebnosti ili nedostatka potrebe, ali u punijem obliku.

Primer: „You do not need to worry about it; everything will be fine.“

 

Oboje izražavaju istu ideju nepotrebnosti, ali „needn’t“ je skraćeni oblik i često se koristi u razgovornom jeziku ili u situacijama gde je potrebna veća ekspresivnost, dok se „not need to“ često koristi u formalnijem kontekstu ili kada se želi naglasiti poruka.

18 9

To sum up

Evo nas i na kraju bloga! Prešli smo sve modale glagole koji se veoma često koriste u Engleskom jeziku i kroz primere objasnili kako na najbolji način da ih upotrebimo. Sada sledi kratka vežba da proverimo znanje: 

 

Dopunite rečenice odgovarajućim modalnim glagolima: 

 1. She ____________ play the piano when she was younger.
 2. You ____________ finish the assignment today; it’s not urgent.
 3. They ____________ to the party last night; it was optional.
 4. ____________ I ask you a question?
 5. He ____________ arrive on time if he leaves now.
 6. Students ____________ bring their textbooks to the class.
 7. You ____________ forget to turn off the lights when leaving the room.
 8. She ____________ be more considerate towards others.
 9. ____________ we go for a walk after dinner?
 10. They ____________ have won the game if they had practiced more.Nemojte se brinuti, nije moguće naučiti modalne glagole preko noći! Konstantan rad i trud su ključ u tome, a ukoliko mislite da vam je potreba mala pomoć mi smo uvek tu za vas! Možete se prijaviti na naše individualne časove. Uz pomoć profesora i plana učenja presonalizovanog samo za vas, naučite engleski bez muke!

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *