Pitanja u engleskom jeziku - Detaljno objašnjenje

Pitanja u engleskom jeziku

U današnjem blogu ćemo istražiti pitanja – kako se grade, kako se koriste i sve po redu. Pitanja su ključna za razumevanje, usmeravanje razgovora i dobijanje informacija, što ih čini veoma značajnim u učenju jezika. 

Kroz ovu lekciju, istražićemo različite vrste pitanja, od osnovnih do složenih, i otkriti kako ih postavljati na pravilan način. Bez obzira da li ste u procesu učenja engleskog jezika ili želite proširiti svoje veštine komunikacije, ovaj blog će vam pružiti uvid u to kako da pravilno postavite pitanja, kako biste izgradili efikasnu i preciznu komunikaciju.

Pripremite se da ovladate veštinom postavljanja pitanja kao pravi majstor jezika. Hajde da zajedno istražimo svet pitanja u engleskom jeziku!

Upitna rečenica

U engleskom jeziku, upitne rečenice se grade promenom redosleda reči ili dodavanjem upitne reči. Evo nekoliko ključnih stvari koje će vam pomoći da razumete kako se gradi upitna forma:

 • Upitne reči:
  • Upitne reči (wh-words) poput „who“ (ko), „what“ (šta), „when“ (kada), „where“ (gde), „why“ (zašto) i „how“ (kako) često se koriste za postavljanje pitanja. One se obično stavljaju na početak rečenice.
   • Primer: „What is your name?“ (Kako se zoveš?)

 

 • Inverzija glagola i subjekta:
  • U mnogim upitnim rečenicama, redosled subjekta i glagola se menja, tj. dolazi do inverzije. 
   • Na primer, umesto „She is singing.“ (Ona peva.), upitna forma bi bila „Is she singing?“ (Da li ona peva?).

 

 • Pomoćni glagoli:
  • Kod nekih rečenica, upitna forma se gradi dodavanjem pomoćnog glagola ispred subjekta. 
   • Na primer, rečenica „You are coming.“ (Ti dolaziš.) postaje upitna „Are you coming?“ (Dolaziš li?).

 

 • Upitne rečenice sa ‘yes’ ili ‘no’:
  • Kod rečenica koje zahtevaju ‘da’ ili ‘ne’ odgovor, možete koristiti upitni oblik glavnog glagola.
   • Primer: „Did you finish your homework?“ (Da li si završio/la domaći zadatak?)

 

 • Inverzija sa modalnim glagolima:
  • Sa modalnim glagolima (can, will, should itd.), redosled se takođe menja u upitnim rečenicama.
   • Primer: „She can swim.“ (Ona zna da pliva.) postaje „Can she swim?“ (Da li ona zna da pliva?)

 

Odstupanja od ovih pravila su retka, ali mogu se pojaviti u specifičnim kontekstima. Na primer, kod određenih pitanja koja se postavljaju sa „yes“ ili „no“ odgovorima, može se koristiti inverzija bez dodavanja pomoćnog glagola.

U suštini, ključno je pratiti kontekst rečenice i koristiti odgovarajuće upitne oblike, bilo da se radi o upitnim rečima, inverziji ili pomoćnim glagolima.

24 1

Wh pitanja

Wh pitanja predstavljaju ključnu komponentu u postavljanju različitih vrsta pitanja, omogućavajući nam da na jasan i precizan način pitamo upravo ono što smo želeli. Svaka od Wh reči usmerava pitanje prema određenoj temi, čime se otvaraju različite sfere komunikacije.

Za šta ih koristimo?

Upotreba Wh pitanja pruža nam mogućnost da dublje istražimo temu, stvorimo jasnost u komunikaciji i razvijemo bolje razumevanje sveta oko nas. Bilo da postavljamo pitanja kako bismo prikupili informacije, razrešili nedoumice ili razvili složeniju analizu, Wh pitanja su ključna za otkrivanje suštine onoga što istražujemo.

What (Šta): Upotreba i primeri

What“ je jedna od osnovnih upitnih reči koja se koristi za postavljanje pitanja koja zahtevaju definiciju, identifikaciju, ili određivanje svojstava. Ova reč otvara vrata širokom spektru informacija, omogućavajući postavljanje raznolikih pitanja u zavisnosti od konteksta.

 

Primeri upotrebe „What“ u različitim situacijama:

 • Identifikacija:
  • Pitanje: „What is on the table?“ – „Šta je na stolu?“
  • Upotreba: Ovde se „what“ koristi kako biste saznali identitet ili vrstu stvari koja se nalazi na stolu.

 

 • Definicija:
  • Pitanje: „What does that word mean?“ – „Šta znači ta reč?“
  • Upotreba: Ovo pitanje postavljate kada želite jasnu definiciju ili objašnjenje neke reči.

 

 • Opis:
  • Pitanje: „What did you enjoy most about the trip?“ – „Šta ti se najviše svidelo na putovanju?“
  • Upotreba: Upotreba „what“ ovde je usmerena ka dobijanju opisa ili utisaka o onome što je osoba najviše uživala tokom putovanja.

 

 • Prošlost ili budućnost:
  • Pitanje: „What did you do last night? – „Šta si radio/la sinoć?“
  • Upotreba: Ovde se „what“ koristi za saznavanje konkretnih aktivnosti koje su se desile u prošlosti.

 

 • Planovi i ciljevi:
  • Pitanje: „What do you plan to achieve this month?“ – „Šta planiraš postići ovog meseca?“
  • Upotreba:What“ se koristi kako biste saznali o budućim planovima, ciljevima ili namerama neke osobe.

 

 • Pojedinosti ili sastavni delovi:
  • Pitanje: „What makes a good movie?“ – „Šta čini dobar film?“
  • Upotreba: Ovde, „what“ se koristi kako biste identifikovali ključne elemente koji čine film dobar.

 

 • Izražavanje interesa:
  • Pitanje: „What motivates you to study?“ – „Šta te motiviše da učiš?“
  • Upotreba:What“ se koristi za saznavanje o interesima ili izvorima motivacije neke osobe u kontekstu učenja.

 

Ove različite upotrebe upitne reči „What“ omogućavaju vam preciznost u postavljanju pitanja, pružajući raznolike načine kako bismo saznali informacije u različitim situacijama.

24 2

Who (Ko): Identifikacija i specifikacija

Who“ je upitna reč koja se koristi za postavljanje pitanja koja se odnose na identitet ili specifikaciju osoba. Koristi se kada želimo saznati ko je određena osoba ili koje su karakteristike te osobe.

 

Primeri upotrebe „Who“ u konverzacijama ili svakodnevnim situacijama:

 • Opšte pitanje o identitetu:
  • Pitanje: „Who is that person over there?“ – „Ko je ta osoba tamo?“
  • Upotreba: Ovo pitanje postavljamo kako bismo saznali identitet osobe koja se nalazi na nekom mestu.

 

 • Specifikacija osobe u društvenom kontekstu:
  • Pitanje: „Who is your best friend?“ – „Ko ti je najbolji prijatelj?“
  • Upotreba: Ovde se „who“ koristi za specifikaciju identiteta najboljeg prijatelja.

 

 • Identifikacija autora ili izvođača:
  • Pitanje: „Who wrote this book?“ – „Ko je napisao ovu knjigu?“
  • Upotreba: Pitanje se odnosi na identifikaciju autora knjige.

 

 • Identifikacija u poslovnom okruženju:
  • Pitanje: „Who is the project manager for this task?“- „Ko je menadžer projekta za ovaj zadatak?“
  • Upotreba: Koristi se za identifikaciju osobe odgovorne za određeni poslovni zadatak.

 

 • Specifikacija članova porodice:
  • Pitanje: „Who is your sister married to?“ – „S kojom se tvojom sestrom venčao?“
  • Upotreba: Pitanje se koristi za specifikaciju identiteta supružnika sestre.

 

 • Identifikacija o društvenim događajima:
  • Pitanje: „Who is the guest speaker at the conference?“ – „Ko je gostujući predavač na konferenciji?“
  • Upotreba: Ovde „who“ pomaže identifikaciji osobe koja će govoriti na konferenciji.

 

 • Specifikacija u vezi sa određenim veštinama ili karakteristikama:
  • Pitanje: „Who is the person with excellent programming skills?“ – „Ko je osoba sa izuzetnim veštinama programiranja?“
  • Upotreba: Koristi se za identifikaciju osobe sa određenim veštinama.

 

Ovi primeri ilustruju različite situacije u kojima se „who“ koristi za identifikaciju i specifikaciju ličnosti, pružajući jasnoću u komunikaciji u vezi sa pojedincima.

24 3

Where (Gde): Lokacija i mesto

Where“ je upitna reč koja se koristi kako bismo saznali o tačnoj lokaciji ili mestu gde se nešto nalazi. Ova reč je ključna kada želimo identifikovati prostor ili saznati gde se odvijaju određene aktivnosti.

 

Primeri upotrebe „Where“ u konverzacijama ili svakodnevnim situacijama:

 • Pitanje o lokaciji objekta:
  • Pitanje: „Where is the nearest grocery store? – „Gde se nalazi najbliža prodavnica?“
  • Upotreba: Postavljamo ovo pitanje kako bismo saznali tačnu lokaciju najbliže prodavnice.

 

 • Identifikacija mesta okupljanja:
  • Pitanje: „Where is the meeting taking place?“ – „Gde će se održati sastanak?“
  • Upotreba: Ovde „where“ se koristi za identifikaciju mesta gde će se održati sastanak.

 

 • Upit o lokaciji u gradu:
  • Pitanje: „Where is the museum located in the city?“ – „Gde se nalazi muzej u gradu?“
  • Upotreba: Pitanje postavljamo kako bismo dobili informaciju o lokaciji muzeja u gradu.

 

 • Upit o mestu odvijanja događaja:
  • Pitanje: „Where is the concert happening?“ –  „Gde će se održati koncert?“
  • Upotreba: Ovde „where“ se koristi za identifikaciju mesta na kojem će se održati koncert.

 

 • Pitanje o geografskoj lokaciji:
  • Pitanje: „Where is Mount Everest located?“ – „Gde se nalazi planina Everest?“
  • Upotreba: Ovo pitanje postavljamo kako bismo dobili informaciju o geografskoj lokaciji planine Everest.

 

 • Upit o mestu rada ili studiranja:
  • Pitanje: „Where do you work/study?“ –  „Gde radiš/studiraš?“
  • Upotreba:Where“ se koristi kako bismo saznali gde osoba radi ili studira.

 

 • Pitanje o destinaciji putovanja:
  • Pitanje: „Where are you planning to go for vacation?“ –  „Gde planiraš ići na odmor?“
  • Upotreba: Ovo pitanje koristimo kako bismo saznali planiranu destinaciju za odmor.

 

Ovi primeri ilustruju različite situacije u kojima se „where“ koristi za postavljanje pitanja koja se odnose na lokaciju i mesto u prostoru.

24 4

When (Kada): Vreme i period

When“ je upitna reč koja se koristi kako bismo dobili informacije o tačnom trenutku ili periodu vremena kada se nešto dešava. Ova reč igra ključnu ulogu u određivanju vremenskih aspekata događaja, planova ili rutinskih aktivnosti.

 

Primeri upotrebe „When“ u konverzacijama ili svakodnevnim situacijama:

 • Pitanje o tačnom trenutku događaja:
  • Pitanje: „When is the meeting scheduled for?“ – „Kada je zakazan sastanak?“
  • Upotreba: Postavljamo ovo pitanje kako bismo saznali tačno vreme zakazivanja sastanka.

 

 • Identifikacija datuma ili perioda:
  • Pitanje: „When is your birthday?“ – „Kada je tvoj rođendan?“
  • Upotreba: Ovde „when“ se koristi kako bismo saznali datum rođendana.

 

 • Upit o vremenu odvijanja događaja:
  • Pitanje: „When does the concert start?“ – „Kada počinje koncert?“
  • Upotreba: Koristi se kako bismo saznali tačno vreme početka koncerta.

 

 • Pitanje o vremenskom periodu putovanja:
  • Pitanje: „When are you planning to go on vacation?“ – „Kada planiraš ići na odmor?“
  • Upotreba: Ovo pitanje se koristi kako bismo saznali planirani period putovanja na odmor.

 

 • Pitanje o istorijskom trenutku:
  • Pitanje: „When was the Declaration of Independence signed?“ – „Kada je potpisana Deklaracija nezavisnosti?“
  • Upotreba: Koristi se kako bismo saznali tačan istorijski trenutak potpisivanja Deklaracije nezavisnosti.

 

 • Pitanje o redosledu događaja:
  • Pitanje: „When did you first meet your best friend?“ – „Kada si prvi put upoznao/la svog najboljeg prijatelja?“
  • Upotreba: Ovo pitanje postavljamo kako bismo saznali tačno vreme prvog susreta sa najboljim prijateljem.

 

 • Upit o svakodnevnim rutinama:
  • Pitanje: „When do you usually wake up in the morning?“ –  „Kada obično ustaješ ujutro?“
  • Upotreba: Koristi se kako bismo saznali redovno vreme buđenja ujutru.

 

Ovi primeri ilustruju raznolikost situacija u kojima se „when“ koristi za postavljanje pitanja o vremenskim aspektima.

24 5

Why (Zašto): Razlozi i motivacija

Why“ je upitna reč koja igra ključnu ulogu kada želimo istražiti motive ili razloge iza određenih postupaka, odluka ili događaja. Ova reč nam pomaže da dublje razumemo razloge ili motivaciju nečijeg ponašanja.

 

Primeri upotrebe „Why“ u konverzacijama ili svakodnevnim situacijama:

 • Pitanje o razlogu donošenja odluke:
  • Pitanje: „Why did you choose to study abroad?“ – „Zašto si se odlučio/la studirati u inostranstvu?“
  • Upotreba: Ovde „why“ se koristi za istraživanje razloga donošenja odluke o studiranju u inostranstvu.

 

 • Upit o motivaciji za određenu aktivnost:
  • Pitanje: „Why do you enjoy playing musical instruments?“ – „Zašto voliš svirati muzičke instrumente?“
  • Upotreba: Ovo pitanje se koristi kako bismo saznali motivaciju ili razloge zbog kojih neko uživa u sviranju muzičkih instrumenata.

 

 • Pitanje o razlozima iza promene posla:
  • Pitanje: „Why did you decide to change jobs?“ – „Zašto si odlučio/la promeniti posao?“
  • Upotreba:Why“ se koristi kako bismo istražili razloge koji su doveli do odluke o promeni posla.

 

 • Upit o motivaciji za postizanje ciljeva:
  • Pitanje: „Why are you so determined to achieve your fitness goals?“ –  „Zašto si tako odlučan/na da postigneš svoje fitness ciljeve?“
  • Upotreba: Koristi se kako bismo saznali motivaciju iza odlučnosti u postizanju fitness ciljeva.

 

 • Pitanje o razlozima određenog stava ili mišljenja:
  • Pitanje: „Why do you believe in the importance of environmental conservation?“ – „Zašto veruješ u važnost očuvanja životne sredine?“
  • Upotreba: Ovde „why“ se koristi za istraživanje razloga stava ili uverenja o važnosti očuvanja životne sredine.

 

 • Upit o razlozima za određenu kupovinu:
  • Pitanje: „Why did you choose this particular car?“ – „Zašto si izabrao/la baš ovaj automobil?“
  • Upotreba: Koristi se kako bismo istražili motive ili razloge iza odabira određenog automobila.

 

 • Pitanje o uzrocima određenog ponašanja:
  • Pitanje: „Why did you react that way in that situation?“ –  „Zašto si reagovao/la na taj način u toj situaciji?“
  • Upotreba:Why“ se koristi kako bismo istražili uzroke ili motive određenog ponašanja u datoj situaciji.

 

Ovi primeri ilustruju različite situacije u kojima se „why“ koristi za postavljanje pitanja koja istražuju razloge ili motive, doprinoseći dubljem razumevanju ljudskih postupaka.

24 6

How (Kako): Metoda i način

How“ je upitna reč koja se koristi kako bismo istražili metod ili način na koji se nešto izvodi, postiže ili ostvaruje. Ova reč nam omogućava da razumemo procese ili korake koji su neophodni za postizanje određenog cilja.

 

Primeri upotrebe „How“ u konverzacijama ili svakodnevnim situacijama:

 • Pitanje o tehnikama rešavanja problema:
  • Pitanje: „How do you approach problem-solving?“ – „Kako pristupaš rešavanju problema?“
  • Upotreba:How“ se koristi kako bismo saznali metode ili strategije koje osoba koristi prilikom rešavanja problema.

 

 • Upit o procesu pravljenja jela:
  • Pitanje: „How do you make your famous lasagna?“ – „Kako praviš svoju čuvenu lazanju?“
  • Upotreba: Ovde „how“ se koristi kako bismo istražili korake ili sastojke u procesu pravljenja jela.

 

 • Pitanje o tehnikama učenja stranog jezika:
  • Pitanje: „How do you memorise vocabulary when learning a new language?“ – „Kako pamtiš vokabular kada učiš novi jezik?“
  • Upotreba: Koristi se kako bismo saznali metode ili tehnike koje osoba primenjuje prilikom učenja novog jezika.

 

 • Upit o procesu izrade umetničkog dela:
  • Pitanje: „How do you create your paintings?“ – „Kako stvaraš svoje slike?“
  • Upotreba:How“ se koristi kako bismo saznali tehničke aspekte ili procese stvaranja umetničkog dela.

 

 • Pitanje o strategiji vođenja projekta:
  • Pitanje: „How do you manage and lead a project successfully?“ – „Kako uspešno upravljaš i vodiš projekat?“
  • Upotreba: Ovde „how“ se koristi kako bismo saznali strategije ili metode vođenja projekta.

 

 • Upit o načinu rešavanja konflikata:
  • Pitanje: „How do you approach conflict resolution in the workplace?“ – „Kako pristupaš rešavanju konflikata na radnom mestu?“
  • Upotreba: Koristi se kako bismo saznali metode ili pristupe koje osoba koristi u rešavanju konflikata.

 

 • Pitanje o postupku održavanja zdravog života:
  • Pitanje: „How do you maintain a healthy lifestyle?“ – „Kako održavaš zdrav način života?“
  • Upotreba:How“ se koristi kako bismo saznali aktivnosti ili navike koje osoba praktikuje radi održavanja zdravog načina života.

 

Ovi primeri pokazuju raznolikost situacija u kojima se „how“ koristi za istraživanje metoda, tehnika ili procesa u različitim kontekstima.

24 7

How much (Koliko): Količina i mera

How much“ je upitna reč koja se koristi kako bismo dobili informacije o količini ili meri nečega, bilo da se radi o apstraktnim konceptima, numeričkim vrednostima ili fizičkim objektima.

 

Primeri upotrebe „How much“ u konverzacijama ili svakodnevnim situacijama:

 • Pitanje o količini hrane ili pića:
  • Pitanje: „How much water do you drink every day?“ –  „Koliko vode piješ svaki dan?“
  • Upotreba: „How much“ se koristi kako bismo saznali količinu vode koju osoba konzumira svakodnevno.

 

 • Upit o broju ljudi na događaju:
  • Pitanje: „How many guests are coming to the party?“ –  „Koliko gostiju dolazi na žurku?“
  • Upotreba: Ovde „how many“ se koristi kako bismo dobili precizan broj ljudi koji će prisustvovati događaju.

 

 • Pitanje o vremenu trajanja aktivnosti:
  • Pitanje: „How much time do you spend on your hobbies?“ –  „Koliko vremena provodiš na svojim hobijima?“
  • Upotreba:How much“ se koristi kako bismo saznali količinu vremena posvećenu određenoj aktivnosti.

 

 • Upit o ceni ili vrednosti proizvoda:
  • Pitanje: „How much does this shirt cost?“ –  „Koliko košta ova košulja?“
  • Upotreba: Ovde „how much“ se koristi kako bismo saznali cenu proizvoda.

 

 • Pitanje o količini sastojaka u receptu:
  • Pitanje: „How much sugar do I need for this recipe?“ –  „Koliko šećera mi treba za ovaj recept?“
  • Upotreba: „How much“ se koristi kako bismo saznali tačnu količinu sastojaka potrebnih za određeni recept.

 

 • Pitanje o količini zaliha ili resursa:
  • Pitanje: „How much paper is left in the printer?“ – „Koliko papira je ostalo u štampaču?“
  • Upotreba: „How much“ se koristi kako bismo saznali preostalu količinu papira u uređaju.

 

 • Upit o težini ili masi objekta:
  • Pitanje: „How much does your suitcase weigh?“ – „Koliko teži tvoj kofer?“
  • Upotreba: Ovde se „how much“ koristi kako bismo saznali numeričku vrednost mase kofera.

 

Ovi primeri ilustruju raznolikost situacija u kojima se „How much/many“ koristi za postavljanje pitanja o količini ili meri, pružajući preciznost u različitim kontekstima.

24 8

Inverzija glagola i subjekta

Inverzija glagola i subjekta je situacija u kojoj se redosled subjekta i glagola u rečenici menja, često se koristi u upitnim rečenicama. Uobičajeni redosled u afirmativnim rečenicama je subjekt (S) + glagol (V), dok se u upitnim rečenicama koristi inverzija glagola i subjekta: glagol (V) + subjekt (S).

 

Primeri inverzije sa najčešćim glagolskim oblicima:

 • Present Simple (Sadašnje vreme):
  • Afirmativno: He plays the guitar.
  • Upitno: Does he play the guitar?
  • Detaljnije objašnjenje: U sadašnjem vremenu, u afirmativnim rečenicama, koristimo pomoćni glagol „does“ ispred subjekta „he.“ U upitnim rečenicama, dolazi do inverzije, gde se „does“ stavljaju ispred subjekta.

 

 • Present Continuous (Sadašnje trajno vreme):
  • Afirmativno: They are studying for exams.
  • Upitno: Are they studying for exams?
  • Detaljnije objašnjenje: U sadašnjem trajnom vremenu, u afirmativnim rečenicama, koristimo pomoćni glagol „are“ ispred subjekta „they.“ U upitnim rečenicama, dolazi do inverzije, gde se „are“ stavljaju ispred subjekta.

 

 • Past Simple (Prošlo vreme):
  • Afirmativno: She visited London last summer.
  • Upitno: Did she visit London last summer?
  • Detaljnije objašnjenje: U prošlom vremenu, koristimo pomoćni glagol „did“ sa infinitivom glavnog glagola u afirmativnim rečenicama. U upitnim rečenicama, dolazi do inverzije, gde se „did“ stavljaju ispred subjekta.

 

 • Present Perfect (Sadašnje savršeno vreme):
  • Afirmativno: I have seen that movie before.
  • Upitno: Have I seen that movie before?
  • Detaljnije objašnjenje: U sadašnjem svršenom vremenu, koristimo pomoćni glagol „have“ sa participom glavnog glagola u afirmativnim rečenicama. U upitnim rečenicama, dolazi do inverzije, gde se „have“ stavljaju ispred subjekta.

 

 • Future Simple (Buduće vreme):
  • Afirmativno: You will complete the project.
  • Upitno: Will you complete the project?
  • Detaljnije objašnjenje: U budućem vremenu, koristimo modalni glagol „will“ ispred infinitiva glavnog glagola u afirmativnim rečenicama. U upitnim rečenicama, dolazi do inverzije, gde se „will“ stavljaju ispred subjekta.
24 9

Primeri inverzije sa modalnim glagolima:

 • „Can“ (Moći):
  • Afirmativno: She can play the piano.
  • Upitno: Can she play the piano?

 

 • „Will“ (Hoće):
  • Afirmativno: They will arrive on time.
  • Upitno: Will they arrive on time?

 

 • „Must“ (Morati):
  • Afirmativno: He must complete the assignment.
  • Upitno: Must he complete the assignment?

 

 • „Should“ (Treba):
  • Afirmativno: You should apologise.
  • Upitno: Should you apologise?

 

 • „Might“ (Možda):
  • Afirmativno: It might rain later.
  • Upitno: Might it rain later?

 

 • „May“ (Može):
  • Afirmativno: She may join us for dinner.
  • Upitno: May she join us for dinner?
24 10

To sum up

Evo nas na kraju bloga. Verujem da je ovo bilo dosta informacija za vas ali isto tako se nadam da će vam ovaj blog biti od velike koristi i da vam je pomogao da što bolje razumete kako se to postavljaju pitanja u engleskom jeziku. Sada sledi jedna kratka vežba.

 

Dopunite rečenice odgovarajućom upitnom reči: 

 1. __________ are you going to the concert with?
 2. __________ does she usually go shopping?
 3. __________ is your favourite type of music?
 4. __________ did you meet at the park yesterday?
 5. __________ do you plan to spend your summer vacation?
 6. __________ does your brother go to school?
 7. __________ are you reading these days?
 8. __________ is your birthday party going to be held?
 9. __________ did you learn to play the guitar?
 10. __________ is the capital of France?

 

Unapredite svoje jezičke veštine! 🌟

Jedinstvena prilika za individualne časove engleskog jezika prilagođene vašim potrebama. Bez obzira na vaš nivo ili cilj, radimo 1 na 1 kako bismo stvorili personalizovan plan i program. Potpuno prilagodljivi časovi pružaju vam fleksibilnost da učite ono što vam je zaista potrebno.

Uzmite kontrolu nad svojim učenjem i ostvarite svoje jezičke ciljeve uz podršku iskusnog profesora. Započnite put ka napredovanju danas! 🚀

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *