Predlozi za mesto u engleskom jeziku - Detaljno objašnjenje

Predlozi za mesto: značaj i osnovna upotreba

Predlozi za mesto u engleskom jeziku su sastavni deo svakodnevnice. Oni nam pomažu da se pravilno izrazimo kada želimo da naglasimo gde se nešto nalazi ili kuda se kreće. Predlozi za mesto su veoma važni za jasnu i preciznu komunikaciju, i upravo zbog toga im posvećujemo ovaj blog. 

U ovom blogu govorićemo o tome kada, kako i koje tačno predloge za mesto koristimo u određenim situacijama. Sve ovo pokazaćemo na primerima kako bi što bolje naučili i razumeli. Hajde sada da se bacimo na posao!

20 1

Predlozi za tačku mesta: 'At', 'On', i 'In'

Predlozi za tačku mesta se odnose na situacije kada govorimo o specfično lokaciji ili jednoj određenoj tački, kada govorimo o mestima na određenoj površini ili o unutrašnjosti nečega. 

 • ‘At’:
  • Upotreba: Koristi se da označi tačku mesta ili specifičnu lokaciju.
  • Primeri:
   • We will meet at the coffee shop. – Sastaćemo se u kafiću.
   • The conference is at the convention centre. – Konferencija je u konvencijskom centru.
   • She is waiting at the bus stop. – Ona čeka na autobuskoj stanici.

 

 • ‘On’:
  • Upotreba: Koristi se kada se odnosi na površinu ili tačku na površini.
  • Primeri:
   • The keys are on the table. – Ključevi su na stolu. 
   • The cat is on the roof. – Mačka je na krovu. 
   • They live on the 5th floor. – Oni žive na petom spratu. 

 

 • ‘In’:
  • Upotreba: Koristi se kada se govori o unutrašnjosti nečega, prostoru ili opsegu.
  • Primeri:
   • I am in the car. – Ja sam u autu. 
   • The books are in the library. – Knjige su u biblioteci. 
   • She lives in a small town. – Ona živi u malom gradu. 

 

Razumevanje razlika između ovih predloga pomaže u preciznom izražavanju mesta u različitim situacijama.

Na primer, koristili biste ‘at’ da biste označili tačnu lokaciju poput adrese, ‘on’ za površine poput stola ili poda, i ‘in’ za označavanje unutrašnjosti prostora ili opsega, kao što je automobil ili grad. Ove razlike omogućavaju bogatiji i precizniji jezički izraz u opisu prostornih odnosa.

20 2

Predlozi za pokret: 'To', 'Into', 'Towards', 'Onto'

Predlozi za pokret su od velike važnosti kada želimo da naznačimo u kom pravcu se nešto kreće. 

 • ‘To’:
  • Upotreba: Koristi se za označavanje opšteg kretanja ili smera ka nekom mestu.
  • Primeri:
   • She is walking to the park. – Ona hoda ka parku. 
   • We are driving to the airport. – Vozimo se ka aerodromu.
   • He ran to the store. – Otrčao je do radnje. 

 

 • ‘Into’:
  • Upotreba: Koristi se kada se izražava kretanje unutar nečega, prelazak iz jednog prostora u drugi.
  • Primeri:
   • She jumped into the pool. – Skočila je u bazen.
   • The cat climbed into the box. – Mačka se popela u kutiju. 
   • They went into the cave. – Otišli su u pećinu. 

 

 • ‘Towards’:
  • Upotreba: Koristi se kada se govori o kretanju u pravcu nečega, ali može sugerisati i nepreciznost u destinaciji.
  • Primeri:
   • The hikers are walking towards the mountains. – Planinari idu prema planinama.
   • He is heading towards the city. – On ide prema gradu.
   • The ship is sailing towards the horizon. – Brod plovi prema horizontu.

 

 • ‘Onto’:
  • Upotreba: Koristi se kada se opisuje kretanje koje završava sa osobom ili objektom na površini nečega.
  • Primeri:
   • She stepped onto the platform. – Stala je na peron.
   • The cat jumped onto the roof. – Mačka je skočila na krov.
   • We climbed onto the hill. – Mi smo se popeli na brdo.

 

Razumevanje ovih predloga u kontekstu pokreta pomaže da što preciznije objasnimo i opišemo neki vid kretanja. 

‘To’ označava opšte kretanje ka mestu, ‘into’ naglašava ulazak u prostor, ‘towards’ se koristi za kretanje u određenom pravcu, dok ‘onto’ opisuje kretanje koje završava sa stizanjem na neku površinu. Ovi predlozi pomažu nam da se izrazimo na precizan i jasan način.

20 3

Kombinovanje predloga za mesto u rečenici: saveti i primeri

Kombinovanjem različitih predloga za mesto u rečenici možemo postići veću preciznost i jasnoću u opisivanju prostora. Evo nekoliko saveta i primera kako to možete postići:

 • Kombinacija ‘At’ i ‘On’:
  • Savet: Kombinujte ove predloge kako biste precizno označili tačnu lokaciju na nekoj površini.
  • Primer: She is waiting at the bus stop, standing on the corner. – Ona čeka na autobuskoj stanici, stoji na uglu.

 

 • Kombinacija ‘In’ i ‘Into’:
  • Savet: Koristite ‘in’ za opisivanje opšteg prostora, a zatim ‘into’ kada želite naglasiti ulazak u taj prostor.
  • Primer: We had a picnic in the park, and then we walked into the forest. – Imali smo piknik u parku, a zatim smo prošetali u šumi.

 

 • Kombinacija ‘To’ i ‘Towards’:
  • Savet: Upotrebite ‘to’ za označavanje opšteg smera, a zatim ‘towards’ kako biste naglasili pravac kretanja.
  • Primer: The boat is sailing to the island, moving towards the sunrise. – Brod plovi prema otoku, kreće se prema izlasku sunca.

 

 • Kombinacija ‘Onto’ i ‘In’:
  • Savet: Koristite ‘onto’ kako biste opisali kretanje koje završava na nekoj površini, a zatim ‘in’ za označavanje unutrašnjosti tog prostora.
  • Primer: She jumped onto the train, found a seat, and settled in for the journey. – Skočila je na voz, pronašla je mesto i smestila se za putovanje.

 

Kombinovanje ovih predloga omogućava vam da kreirate rečenice koje su preciznije i jasnije u opisivanju prostornih odnosa. Nemojte se plašiti da kombinujete ove predloge jer na taj način precizno izražavate ono što ste hteli reči.

Još neki predlozi za mesto

Pored ovih koje smo već nabrojali u engleskom jeziku postoje i mnogi drugi prilozi za mesto koje možete da upotrebite kako bi precizno izrazili mesto. Evo nekih od njih i kako se koriste. 


 • ‘Among’, ‘Between’, ‘Amidst’:
  • Upotreba: Ovi predlozi se koriste kada želimo označiti poziciju unutar grupe objekata ili prostora.
  • Primer: The sculpture is placed among the flowers in the garden, creating a harmonious atmosphere. – Skulptura je postavljena među cveće u vrtu, stvarajući harmoničnu atmosferu.

 

 • ‘Beneath’, ‘Under’, ‘Below’:
  • Upotreba: Koriste se kako bi označili poziciju ispod nečega, sa nijansama različitih visina ili dubina.
  • Primer: The treasure was hidden beneath the old oak tree, covered with leaves. – Blago je bilo skriveno ispod starog hrastovog drveta, prekriveno lišćem.

 

 • ‘Adjacent To’, ‘Next To’, ‘Beside’:
  • Upotreba: Ovi predlozi opisuju položaj susednih objekata ili mesta, često sa značajem bliskosti.
  • Primer: Our hotel is next to the beach, offering a stunning view of the ocean. – Naš hotel se nalazi uz plažu i pruža predivan pogled na more.

 

 • ‘Above’, ‘Over’, ‘Upon’:
  • Upotreba: Koriste se kako bi označili poziciju iznad nečega, često sa značajem nadmoćnosti ili pokrivanja.
  • Primer: The moon hung above the horizon, casting a soft glow on the landscape. – Mesec je visio iznad horizonta, bacajući blago svetlo na pejzaž.

 

 • ‘Beyond’, ‘Past’, ‘Further Than’:
  • Upotreba: Ovi predlozi opisuju položaj izvan nekog mesta, sa naglaskom na daljini ili prolasku kroz.
  • Primer: The trail extends beyond the forest, leading to a hidden waterfall. – Staza se proteže izvan šume, vodeći do skrivenog vodopada.

 

 • ‘Inside’, ‘Within’, ‘In the Midst Of’:
  • Upotreba: Ovi predlozi označavaju unutrašnji položaj, često sa značajem prisustva unutar određenog prostora.
  • Primer: The secret room is within the castle, accessible only through a hidden passage. – Tajna soba je unutar dvorca i pristupa joj se samo kroz skriveni prolaz.

 

Ovi dodati predlozi će samo unaprediti vaše poznavanje engleskog jezika i pomoći vam da se na što bolji način izrazite i prenesete ono što ste želeli da kažete.

20 4

To sum up

I tako smo stigli do kraja ovog bloga. Naučili smo kako određene predloge da iskoristimo u određenim situacijama i da izrazimo mesto kroz različite kontekste. Za kraj ćemo samo provežbati znanje kroz kratku vežbu. 

 

Dopunite rečenice odgovarajućim predlozima:  

 1. We’ll meet you ___ the park entrance at noon.
 2. The book is located ___ the top shelf ___ the library.
 3. The children ran ___ the playground, eager to try the new swings.
 4. The restaurant is located ___ the corner ___ the street.
 5. The hikers walked ___ the trail and ventured deep ___ the forest.
 6. He threw the ball ___ me, and I caught it ___ my hands.
 7. Let’s gather ___ the living room and discuss our plans for the trip.Pobedite greške! Prijavite se sada za Besplatan eBook “Stop blamiranju na engleskom” ! 🚀

Da li vas frustrira često pravljenje grešaka u engleskom jeziku? Nemojte se brinuti – mi smo tu da vam pomognemo!

💡 Naš besplatan eBook pruža vam jasna objašnjenja za česte greške i korisne savete za njihovo ispravljanje.

📖 Prijavite se odmah i naučite kako da unapredite svoje znanje engleskog jezika!

Besplatan eBook “Stop blamiranju na engleskom”. [Prijavite se ovde za besplatan eBook!] 

Iskoristite ovu priliku da prevaziđete svoje izazove u učenju engleskog jezika. Zajedno, gradimo vaše samopouzdanje u komunikaciji na engleskom! 🌐✨

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *