Past Perfect Tense (Simple & Continuous) - Detaljno objašnjenje

Do sada smo se u engleskom susreli sa prostim i trajnim prošlim glagolskim vremenima, a sada je vreme da naučimo davna prošla vremena u koja spadaju Past Perfect Simple Tense i Past Perfect Continuous Tense. 

Za sve što vam se desilo u prošlosti, bilo to juče ili pre deset godina, ali se desilo pre neke druge prošle radnje, koristite davna prošla vremena. Verovatno ste se do sada susreli sa njima i neka od njih koristili, ali sada ćemo ih detaljno objasniti i videti na primerima kako to izgleda. 

Let’s begin!

Instant rešenje

Bez brige za sve vas koji nemate vremena da pročitate ceo blog – kao i uvek imamo instant rešenje. Ovde su prikazana sva tri oblika oba vremena kako biste videli razliku i zaključili kako se grade ova vremena.

6 1

Past Perfect Simple Tense

Past Perfect Simple Tense predstavlja jedno od dva davna prošla glagolska vremena u engleskom jeziku. Isto značenje u srpskom ima pluskvamperfekat. Kod nas je on izašao iz upotrebe, ili se ređe koristi, ali zato Englezi ne žele da ga izbace iz svakodnevnog govora i zbog toga je na nama da ih naučimo! Ako mogu Englezi zašto ne bismo mogli i mi. 🙂

Zamislite da sada sedite na kafi sa prijateljima, i želite da im ispričate šta vam se desilo pre dva dana. Sve što vam se izdešavalo taj dan, sigurno nije išlo istim redosledom, neke radnje su bile pre, neke posle… za ovakve situacije vam je Present perfect kao stvoren. 

Obratite pažnju na sledeće korake i ovo vreme će za vas biti a piece of cake!

Kako prepoznati Past Perfect Simple Tense u rečenici?

 • Radnja se uvek desila pre neke druge prošle radnje ili pre nekog drugog trenutka u prošlosti. Radnja je počela i završila se u prošlosti 🙂
 • Često se koristi u kombinaciji sa Past Simple
 • Ako događaj zamislimo u realnom vremenu, u Past Perfect ide radnja koja se prva desila, a u Past Simple ide radnja koja se desila nakon te prve prošle radnje. (O razlici između ova dva vremena pogledajte na kraju stranice)
 • Kao pomoćni glagol koristimo prošlo vreme glagola to have u prošlom vremenu (HAD)
 • Na glavni glagol dodajemo nastavak -ED ako je pravilan, a ako je nepravilan koristimo glagole iz III kolone
6 2

Kada se koristi vreme Past Perfect Simple Tense?

Njegovo osnovno značenje smo već naveli, a evo još par mogućih situacija kada ćemo upotrebiti ovo vreme: 

 • Za radnje koje su se završile u prošlosti i čiji je rezultat bio vidljiv kasnije u prošlosti: 

Na primer: 

He had just arrived home from work so he was still wearing a shirt and tie. – Upravo je stigao kuči sa posla, tako da je još uvek nosio košulju i kravatu. 

 • Koristi se i za opšte situacije u prošlosti

Na primer: 

Everything had seemed normal at first. – U početku je sve izgledalo normalno. 

 • U zavisnim i nezavisnim  rečenicama uz sledeće vremenske odrednice: after/before/when/by the time etc. 

Na primer: 

We had finished the dinner by the time they arrived. – Završili smo večeru do njihovog dolaska. 

Mali podsetnik: Za radnje koje su se desile hronološki u prošlosti ne možemo upotrebiti Past Perfect Tense, već Past Simple!

Kako se gradi ovo vreme?

Ako se setimo svih perfect vremena u engleskom jeziku, onda znamo da svi oni imaju relativno  sličnu građu. 

 • Na početku rečenice uvek stoji subjekat 

 

 • Kao pomoćni glagol koristimo to have u past tense – u, koji glasi HAD za sva lica jednine i množine 

 

 • Ako je glavni glagol pravilan, onda dodajemo nastavak ED

 

open – opened 

wait – waited

skip – skipped   

 

 • U slučaju da je glavni glagol nepravilan, onda koristimo čuvenu III kolonu nepravilnih gagola: 

 

beat – beaten

cling – clung

feel – felt   


Past Perfect zahteva određene priloške odredbe, jer bez njih ne bismo znali kada se radnja desila. Tu spadaju:

6 3

Potvrdna forma - kako se gradi i primeri

U narednim primerima, Past Perfect prevodićemo našim pluskvamperfektom!

Subjekat + HAD + glavni glagol (-ED/III kolona) + priloška odredba (adverb) + Past Simple 

I had had breakfast before I went to school. – Bio sam doručkovao pre nego što sam otišao u školu. 

 • Skraćeni oblici: I’d, You’d, He’d, We’d, They’d…

Jednina (Singular)

 • I had had breakfast. – Ja sam bio doručkovao.
 • You had had breakfast. – Ti si bio doručkovao.
 • He/she/it had had breakfast. – On/ona/ono je bio/bila/bilo doručkovao/doručkovala/doručkovalo.

Množina (Plural)

 • We had had breakfast. – Mi smo bili doručkovali.
 • You had had breakfast. – Vi ste bili doručkovali. 
 • They had had breakfast. – Oni/one/ona su bili/bile/bila doručkovali/doručkovale/doručkovala.
6 4

Negativna forma - građenje i primeri

Subjekat + HAD + NOT + glavni glagol (-ED/III kolona) + priloška odredba (adverb) + Past Simple 

Ian had not texted me before he went to the library. – Ijan mi nije bio poslao poruku pre nego što je otišao u biblioteku. 

 • Skraćeni oblik: HADN’T

Jednina (Singular)

 • I had not texted. – Ja nisam bio poslao poruku. 
 • You had not texted. – Ti nisi bio poslao poruku.
 • He/she/it had not texted. – On/ona/ono nije bio posalo/poslala/poslalo poruku.

Množina (Plural)

 • We had not texted. – Mi nismo bili poslali poruku.
 • You had not texted. – Vi niste bili poslali poruku.
 • They had not texted. – Oni/one/ona nisu bili/bile/bila poslali/poslale/poslala poruku.

Upitna forma - građenje i primeri

Koristimo princip inverzije

HAD + subjekat + glavni glagol (-ED/III kolona) + priloška odredba (adverb) + Past Simple 

Had she called you before the game started? – Da li te je bila pozvala pre nego što je utakmica počela?

Jednina (Singular)

 • Had I called…? – Da li sam te bio pozvao…? 
 • Had you called…? – Da li si ti bio pozvao…?
 • Had he/she/it called…? – Da li te je on/ona/ono bio/bila/bilo pozvao/pozvala/pozvalo?

Množina (Plural)

 • Had we called…? – Da li smo mi bili pozvali…? 
 • Had you called…? – Da li ste vi bili pozvali…? 
 • Had they called…? – Da li su oni/one/ona bili/bile/bila pozvali/pozvale/pozvala…?
6 5

Da bi što bolje savladali ovakve i slične teme u engleskom jeziku prijavite se na naše besplatne mejl lekcije Engleski za “netalentovane” i na taj način unapredite svoje znanje engleskog na brz i jednostavan način!

Past Perfect Continuous Tense

Stigli smo do našeg drugog vremena za danas! Još jedan naziv za ovo vreme je Past Perfect Progressive Tense. Kao što smo i učili do sad, sva vremena koja sadrže u sebi continuous ili progressive, ukazuju na radnje koje su trajale

Za razliku od Present Perfect Continuous – a, koji nam ukazuje na radnju koja je počela u prošlosti i nastavila se u sadašnjosti, Past Perfect Continuous je tu da nam objasni radnje koje su počele, trajale i završile se u prošlosti obično pre neke druge prošle radnje

Najčešće ga prevodimo našim perfektom, ali značenje je isto kao i pluskvamperfekat u srpskom jeziku. 

Ali to nije sve…

Kako prepoznati Past Perfect Continuous Tense u rečenici?

 • Pomoćni glagol ostaje isti kao i za Past Perfect Simple – HAD 
 • Nakon pomoćnog glagola dodajemo BEEN
 • Glavni glagol sada ima nastavak ING

Kada se koristi vreme Past Perfect Continuous Tense?

U suštini, ovo vreme nema mnogo različitih upotreba i situacija u kojima bismo mogli da ga koristimo, ali evo nekoliko korisnih saveta: 

 • Kao što smo i napomenuli, čim imamo radnju koja stavlja naglasak na trajanje radnje koja je počela i završila se u prošlosti pre neke druge prošle radnje, odmah znamo da je u pitanju Past Perfect Continuous. Tada se obično koristi uz priloške odredbe FOR i SINCE

 

Na primer: 

I had been waiting for half an hour before the train came. – Čekao sam pola sata pre nego što je voz stigao. 

 

 • Za radnju koja je trajala u prošlosti i čiji je rezultat bio vidljiv u prošlosti

 

Na primer: 

She had been swimming in the pool and her hair was still wet. – Plivala je u bazenu i kosa joj je još uvek mokra. 

 

 • Radnja se desila u prošlosti, trajala je i prekinuta je drugom prošlom radnjom. Ovo ne treba mešati sa Past Continuous Tense-om!

 

Na primer: 

Bloom had been reading a magazine when the phone rang. – Blum je čitala časopis kada je telefon zazvonio.

6 6

Kako se gradi ovo vreme?

Pogledajmo sledeću formulu: 

SUBJEKAT + POMOĆNI GLAGOL (HAD) + BEEN + GLAVNI GLAGOL (- ING) + PRILOŠKA ODREDBA (ADVERB) + PAST SIMPLE 

Martin had been drinking apple juice when his neighbour knocked on the door. 

Selena had been learning Japanese for 7 seven months and finally got the opportunity to visit Tokyo. 

They had been running 4 miles together before she broke her ankle.

Potvrdna forma - kako se gradi i primeri

Subjekat + had + BEEN + glavni glagol + ING 

She had been playing tennis before she went to school. – Bila je igrala odbojku pre nego što je otišla u školu. 

 • Skraćeni oblici: I’d been, You’d been, He’d been, We’d been, They’d been…

Jednina (Singular)

 • I had been playing. – Ja sam bio igrao.
 • You had been playing. – Ti si bio igrao.
 • He/she/it had been playing. – On/ona/ono je bio/bila/bilo igrao/igrala/igralo.

Množina (Plural)

 • We had been playing. – Mi smo bili igrali.
 • You had been playing. – Vi ste bili igrali. 
 • They had been playing. – Oni/one/ona su bili/bile/bila igrali/igrale/igrala.

Negativna forma - građenje i primeri

Za građu odričnog oblika, ispred pomoćnog glagola had stavljamo negaciju NOT

Subjekat + had + NOT + BEEN + glavni glagol + ING 

My cat had not been eating well before she got sick. – Moja mačka nije bila dobro jela pre nego što se razbolela. 

 • Skraćeni oblik: hadn’t been

Jednina (Singular)

 • I had not been eating. – Ja nisam bio jeo.
 • You had not been eating. – Ti nisi bio jeo.
 • He/she/it had not been eating. – On/ona/ono nije bio/bila/bilo jeo/jela/jelo.

Množina (Plural)

 • We had not been eating. – Mi nismo bili jeli.
 • You had not been eating. – Vi niste bili jeli.
 • They had not been eating. – Oni/one/ona nisu bili/bile/bila jeli/jele/jela.
6 7

Upitna forma - građenje i primeri

Had + subjekat + BEEN + glavni glagol + ING 

Had you been travelling since last summer? – Da li si bio putovao od prošlog leta?

Jednina (Singular)

 • Had I been travelling…? – Da li sam ja bio putovao…?
 • Had you been travelling…? – Da li si ti bio putovao…? 
 • Had he/she/it been travelling…? – Da li je on/ona/ono bio/bila/bilo putovao/putovala/putovalo…?

Množina (Plural)

 • Had we been travelling…? – Da li smo mi bili putovali…?
 • Had you been travelling…? – Da li ste vi bili putovali…? 
 • Had they been travelling …? – Da li su oni/one/ona bili/bile/bila putovali/putovale/putovala….?
6 8

Često postavljena pitanja

Koja je razlika između vremena Past Simple Tense i Past Perfect Simple Tense?

Primer rečenice u Past Simple Tense – u: 

The police stopped me on my way home last night. – Policija me je sinoć  zaustavila na putu do kuće. 

Podvučena priloška odredba ,,last night, pokazuje nam da se radnja u našem primeru desila u određenom trenutku u prošlosti. Policija ga je zaustavila, to se desilo i završilo u prošlosti. 

Ali ako kažemo: 

The police stopped me last night after I had been on a date with my girlfriend. – Policija me je sinoć zaustavila nakon što sam bio na sastanku sa svojom devojkom. 

Vidimo jednu razliku: policija ga je isto zaustavila sinoć, ali smo dodali informaciju da je pre toga bio sa svojom devojkom. Imamo dve radnje, ali se jedna desila pre druge. Zato se ova dva vremena često kombinuju u istoj rečenici.

To sum up

Da ponovimo šta smo danas nanučili o Present Perfect vremenima i kako nam ona mogu biti korisna u svakodenevnom razgovoru. 

 • Present Perfect Simple – rekli smo da ga koristimo kako bi govorili o nekoj radnji koja se desila u prošlosti pre neke druge radnje. Gradimo ga uz pomoć pomoćnog glagola to have u prošlom vremenu (Had) i glavnim glagolom koji nam je u prošlom vremenu (u slučaju da je pravilan glagol dodajemo nastavak -ED, a ako je nepravilan prebacujemo ga u III kolonu
 • Present Perfect Continuous – koristimo ga kada govorimo o nekim radnjama koje su se desile, trajale i zavšrile se u prošlosti, obično pre neke druge radnje. Gradimo ga ponovo uz pomoć pomoćnog glagola to have u prošlom vremenu (Had) dodajemo been i glavni glagol dobija nastavak -ing

 

Sada kada smo se podsetili svega vreme je da sve to malo i provežbamo! U komentaru napiši ove rečenice tako da glagol iz zagrade bude u odgovarajućem vremenu odnosno u Present Perfect Simple ili Present Perfect Continuous- u.

 1. She (study) for her final exams for the past two weeks.
 2. I (read) three chapters of the book already.
 3. They (work) on the project since Monday.
 4. He (play) the guitar for 2 hours today.
 5. We (live) in this city for five years.
 6. The chef (cook) dinner for the past hour.
 7. I (clean) the house all morning.
 8. They (talk) about their plans for the weekend for a while.
 9. She (wait) for her friend for over half an hour.
 10. We (paint) the living room recently.I tako smo došli do kraja ovog bloga! Ukoliko su vam ovakve teme korisne i zanimljive prijavite se za naše besplatne mejl lekcije Engleski za “netalentovane” i uz zanimljive i korisne lekcije savladajte engleski jezik!

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

Jedan odgovor

 1. 1. She had been studying for her final exams for the past two weeks.
  2. I had been reading three chapters of the book already.
  3. They had been working on the project since Monday.
  4. He had been playing the guitar for two hours today.
  5. We had been living in this city for five years.
  6. The chef had been cooking dinner for the past hour.
  7. I had been cleaning the house all morning.
  8. They had talk about their plans for the weekend for a while.
  9. She had been waiting for her friend for over half an hour.
  10. We had painted living room recently.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *