Kondicionali u engleskom jeziku - upotreba i građenje

Uvod

Koliko puta ste se zapitali šta su to kondicionali i čemu služe? 

Da li i vas glava zaboli kada treba da odlučite koji kondicional u engleskom da upotrebite? 

Zašto ih uopšte ima tako puno i čemu služe?? 

Ovo su samo neka od pitanja koja čujemo od naših učenika čim se spomenu kondicionali. Možda na prvi pogled deluju zastrašujuće, ali nakon ove objave videćete i sami da su kondicionali jedna mala maca🐱 za vas i da uopšte nije tako teško savladati ih! 

Počećemo od prvog i osnovnog pitanja koje glasi: 

Šta su to kondicionali u engleskom jeziku? 

Kondicionali predstavljaju lične glagolske oblike koji nam pomažu da iskažemo stanja, želje ili mogućnosti da se neka radnja izvrši. U srpskom jeziku se koristi potencijal (ja bih pevao, ti bi pevao, mi bismo pevali…). 

Možemo se susresti i sa drugačijim nazivom: uslovne rečenice (If – rečenice / kondicionalne rečenice), koje se sastoje od jednog zavisnog i jednog nezavisnog dela i grade se uz pomoć veznika IF.  

Koliko kondicionala ima u engleskom jeziku? 

U engleskom, možemo prepoznati 4 kondicionala

 • NULTI
 • PRVI
 • DRUGI
 • TREĆI 

 

U nastavku bloga, pogledajmo detaljnije o njima.

Instant rešenje

Pre nego što se dublje pozabavimo kondicionalima evo jedne tabele i brzinskog pregleda svih kodicionala o kojima ćemo danas pričati.

2 1

Nulti kondicional - upotreba i građenje

Kada se koristi nulti kondicional?

Da počnemo od najjednostavnijeg kondicionala koji verovatno već koristite u govoru, samo ga niste toliko svesni. Nulti kondicional u engleskom koristimo  za opšte tj. generalne činjenice i stavove, koji su uvek tačni i uvek će se desiti. Ovim kondicionalom obično izražavamo zakone prirode. Znači sve crno na belo, tako je kako je! 

Na primer: 

If you heat water up to 100 degrees, it boils. – Ako zagreješ vodu na 100 stepeni, ona ključa. 

Svesni smo da voda ključa i da će uvek ključati na sto stepeni. Ovo je klasičan primer nečega što je očigledna istina, i neće se promeniti. Ovaj proces spada pod zakone prirode i kao takav predstavlja večitu istinu

If she eats peanut butter, she gets a rash. – Ako jede kikiriki puter, dobije osip. 

Ovo možda nije istinita siuacija za svakoga, ali za nju je to nešto što je generalno tako, jer kad god jede kikiriki puter ona dobije osip. U ovom primeru možemo videti da nulti kondicional ne mora uvek pokazivati samo opšte činjenice koje se tiču svih nas, nego pokazuje i naše lične stavove. 

To znači da nulti kondicional koristimo kada govorimo o nekim prirodnim zakonima koji su večita istina i dokazano je da je tako, ali možemo ga koristiti i kada govorimo o nekim ličnim stavovima i činjenicama za koje znamo da su istina.

Kako se gradi nulti kondicional?

Za građu nultog kondicionala potrebno je da znamo sledeće: 

 • Prvi i drugi deo rečenice se gradi upotrebom Present Simple Tense – a! 
 • Koristimo veznik IF i u ovom slučaju ga prevodimo – AKO 
 • Vrlo često možemo upotrebiti i veznik WHEN (kada) 
 • Nakon IF rečenice, uvek ide zapeta!

Što znači da formula glasi: 

IF + PRESENT SIMPLE + PRESENT SIMPLE

If you don’t know the answer, ask your teacher. – Ako ne znaš odgovor, pitaj svog profesora. 

Ili 

When you don’t know the answer, ask your teacher. – Kada ne znaš odgovor, pitaj svog profesora. 

 • If ne mora uvek da stoji na početku rečenice.Tada se zapeta gubi. 

Pa možemo reći: 

            Ask your teacher If you don’t know the answer. – Pitaj svog profesora ako ne znaš odgovor.

Nulti kondicional - primeri

Evo i nekih primera kako biste što bolje ovo savladali: 

 • If you don’t eat regularly, you get sick. – Ako ne jedeš redovno, razboliš se. 
 • If you look out the window, the Sun sets in the west. – Ako pogledaš kroz prozor, Sunce zalazi na zapad. 
 • If a baby cries, she is hungry. – Ako beba plače, gladna je. 
 • If I come to work late, my boss gets mad. – Ako dođem na posao kasno, moj šef se ljuti. 
 • If I complain, no one ever takes any notice. – Ako se požalim, niko nikada ne obraća pažnju.

Prvi Kondicional - upotreba i građenje

Kada se koristi prvi kondicional?

Za razliku od nultog, prvi (I) kondicional koristimo kada govorimo o stvarima koje bi se mogle desiti u budućnosti. Naravno, mi ne možemo da znamo šta će biti u budućnosti, ali bi se lako moglo ostvariti. To bi značilo da postoji velika verovatnoća da bi se stvari o kojima govorimo mogle ostvariti. 

Na primer: 

If you call me, I will come. – Ako me pozoveš, ja ću doći. 

Mi ne možemo da budemo sigurni da li će nas taj neko pozvati u budućnosti, ali sa sigurnošću tvrdimo da ćemo mi doći.

Kako se gradi prvi kondicional?

Gradimo ga na sledeći način: 

 • Prvi deo rečenice se nalazi u sadašnjem, a drugi deo u budućem vremenu
 • Takođe koristimo veznik IF, koji ćemo isto prevesti kao i u nultom kondcionalu – AKO

 

Formula glasi: 

IF + PRESENT SIMPLE + FUTURE TENSE (WILL + INFINITIVE) 

If he doesn’t leave soon, he will miss the train. – Ako uskoro ne ode, propustiće voz. 

Ili 

He will miss the train if he doesn’t leave soon. – Propustiće voz ako uskoro ne ode.

Prvi kondicional - primeri

Evo i primera da utvrdimo gradivo: 

 • If you do not leave immediately, I will call the police! – Ako smesta ne odeš, pozvaću policiju! 
 • If my parents buy me tickets soon, I will go to the AC/DC concert. – Ako mi roditelji kupe karte, otići ću na koncert AC/DC – a. 
 • If I win the prize, I will share it with you. – Ako osvojim nagradu, podeliću je sa tobom. 
 • I won’t go to the city center If it rains. – Neću ići do centra ako pada kiša. 
 • We will lose all our money if the company fails. – Izgubićemo sav svoj novac ako kompanija propadne. 

Ako želite da kroz još primera provežbate kondicionale, možete to učiniti na našem besplatnom kursu.

Drugi kondicional - upotreba i građenje

Kada se koristi drugi kondicional?

Drugi (II) kondicional koristimo da bismo izrazili zamišljene situacije i malo je verovatno da će se desiti u sadašnjosti ili budućnosti. To su često hipotetičke situacije i radnje. Drugi naziv za ovaj kondicional je unreal present. Što bi značilo da je verovatnoća da se ove situacije dogode veoma mala, ali nikad ne recite nikad! 

Na primer: 

If I lived in Greece, I would go to the beach everyday. – Kada bih živeo u Grčkoj, išao bih na plažu svakog dana. 

Nažalost, ne živimo u Grčkoj, pa možemo samo hipotetički zamišljati da idemo na plažu baš svakog dana. Iako je mala verovatnoća da će se ovo desiti, i dalje poštoji bar mala šansa. I dalje možemo da maštamo o tome da živimo u Grčkoj! ⛱️

Kako se gradi drugi kondicional?

Građa drugog kondicionala se vidno razlikuje od nultog i prvog: 

 • U prvom delu rečenice koristićemo prošlo vreme, odnosno Past Simple Tense
 • Drugi deo se sastoji od WOULD i infinitiva glavnog glagola!
 • Koristimo veznik IF i ovog puta ga prevodimo KADA 

 

Formula: 

IF + PAST SIMPLE + WOULD + INFINITIVE 

If I knew what it was, I would tell you. – Kada bih znao šta je, rekao bih ti. 

Ili 

I would tell you If I knew what it was. – Rekao bih ti kada bih znao šta je. 

 • Ako imamo izraz ,,If I were you…” onda koristimo II kondicional. Ovaj se izraz se često koristi kada želimo da posavetujemo nekog. 


If I were you, I would never go to his house again. – Da sam na tvom mestu, nikada ne bih otišla kod njega ponovo.

Drugi kondicional - primeri

Uz objašnjenje treba da se uči i na konkretnim primerima: 

 • If I had enough money, I would buy that dress. – Kada bih imala dovoljno novca kupila bih tu haljinu. 
 • If you answered that message, you would regret it. – Kada bi odgovorila na tu poruku, zažalalila bi. 
 • If I were you, I would stop paying attention. – Da sam na tvom mestu, prestala bih da obraćam pažnju. 
 •  I would call him gladly If I weren’t such a coward. – Rado bih ga pozvala kada ne bih bila kukavica. 
 • If my son did that, he would get punished. – Kada bi moj sin to uradio, kaznila bih ga.

Treći kondicional - upotreba i građenje

Kada se koristi treći kondicional?

I na kraju, treći (III) kondicional koristimo za prošle radnje. To znači da se uslov ispunio u prošlosti i da ne postoji nikakva šansa niti mogućnost da se taj uslov ispuni dalje u budućnosti. Ovim kondicionalom možemo izraziti kajanje. Englezi ga zovu i unreal past

Na primer: 

If we had known more about the weather, we would have found shelter. – Da smo znali više o vremenu, našli bismo sklonište. 

Ali oni nisu znali ništa o vremenskoj prognozi tada tako da nisu mogli da pronađu sklonište koji bi ih zaštitilo od lošeg vremena. Znači, ne postoji šansa da se išta promeni povodom te situacije u prošlosti. Dok je u drugom kondicionalu postojala neka mala nada da se nešto ostvari, ovde te nade nema!

Kako se gradi treći kondicional?

Pošto u trećem kondicionalu govorimo samo o prošlosti  onda ćemo ga graditi prošlim vremenima. 

 • Prvi deo rečenice se sastoji od pomoćnog glagola HAD i prošlog participa tj. PAST PARTICIPLE 

 

*Da se podsetimo: Glagoli u engleskom jeziku mogu biti pravilni i nepravilni. U našem slučaju, za pravilne dodajemo nastavak ED, a za nepravilne će nam biti potrebna III kolona glagola. 

 • Za drugi deo rečenice važi sledeće konstrukcija: WOULD + HAVE + PAST PARTICIPLE (važi isto pravilo za pravilne i nepravilne glagole)
 • Veznik IF prevodimo kao DA 

 

Pogledajmo navedenu formulu: 

IF + HAD + PAST PARTICIPLE + WOULD + HAVE + PAST PARTICIPLE

If you had taken a taxi, you would have got here in time. – Da si uzela taksi, stigla bi ovde na vreme. 

Ili 

You would have got here in time if you had taken a taxi. – Stigla bi ovde na vreme da si uzela taksi.

Treći kondicional - primeri

I došli smo do primera: 

 • If I had phoned to renew the subscription, I wouldn’t have had to pay a fine. – Da sam nazvao da obnovim članarinu, ne bih platio kaznu. 
 • The man would have died If the ambulance hadn’t arrived so quickly. – Čovek bi umro da hitna pomoć nije stigla tako brzo. 
 • We would have gone to his party If he had invited us. – Otišli bismo na njegovu žurku da nas je pozvao. 
 • If the guests hadn’t complained about food, they wouldn’t have changed their menu. – Da se gosti nisu žalili na hranu, ne bi promenili svoj meni. 
 • If I had had better grades, I would have enrolled in the most prestigious University. – Da sam imala bolje ocene, upisala bih se na najprestižniji univerzitet.

Vežba

Evo i nekoliko rečenica da provežbate i utvrdite znanje kondicionala! 

 • If you mix blue and yellow, you _________________.
 • If the sun sets, it _________________.
 • If he doesn’t come to the party, I _________________.
 • If it rains tomorrow, we _________________.
 • If I won the lottery, I _________________.
 • If I were you, I _________________.
 • If they had studied, they _________________.
 • If she had known the truth, she _________________.

To sum up

Da li vam sada kondicionali deluju kao mala maca? I zapravo vidite da nisu uopšte toliko teški kao što se na prvi pogled činilo. Uz vežbu i redovno korišćenje savladaćete kondicionale bez imalo muke. Najvažnije je da zapamtite koje kondicionale imamo i za šta služe: 

Nulti kondicional – kada govorimo o opštim istinama i činjenicama, kao i ličnim stavovima. 

Prvi kondicional – kada govorimo o stvarima za koje postoji velika verovatnoća da će se dogoditi. 

Drugi kondicional – kada govorimo o hipotetičkim situacijima i radnjama, za koje postoji mala verovatnoća da će se dogoditi. 

Treći kondicional – kada govorimo o prošlim radnjama, uslov da se one ostvare u budućnosti ne postoji. 

I tako smo došli do kraja i ovog bloga! Nadamo se da vam je bilo korisno. Ukoliko želite još ovakvih lekcija i da što više unapredite svoje znanje engleskog jezika mi imamo veoma jednostavno rešenje za vas! Prijavite se na naš besplatni kurs Engleski za “netalentovane” i vrlo brzo ćete uvideti da engleski nije uopšte strašan! 

Tabela sadržaja
Početna 1 1

Imaš pitanje za mene ili učiteljice, ili imaš neku nedoumicu ili komentar? Možda želiš da se pridružiš našem programu i naučiš engleski jezik u prijatnoj atmosferi?

Piši nam i rado ćemo ti pomoći u svemu!

3 Responses

 1. Thank you a lot for sharing this with all people
  you really understand what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Please also talk over with my website =).
  We may have a hyperlink exchange contract between us

 2. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *